Rephonic
Artwork for Naam ariyatha Kochi

Naam ariyatha Kochi - നാം അറിയാത്ത കൊച്ചി

Storiyoh
History

“കൊച്ചു കൊച്ചൊരു കൊച്ചി - അവൾ അറബിക്കടലിൻറെ റാണി”- സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറയായ കേരളനാട്ടിലേക്ക് ഡച്ച് പോർച്ചുഗീസ്, ചൈനീസ് വ്യാപാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ഈ റാണിക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്. വ്യാപാര സമൂഹവുമായി ഇടപഴകി റാണിയുടെ സൌന്ദര്യ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞു.വൈദേശിക സംസ്കാരവും കേരളത്തിൻറെ തനതു സംസ്കാരവും കൂടിച്ചേർന്നുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിൻറെ ഉടമയായിത്തീർന്നു നമ്മുടെ റാണി. എന്നാൽ റാണിയുടെ ആഢ്യത്വത്തിനും, ആഭിജാത്യത്തിനും ഒട്ടുംകോട്ടം വരാതെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ അവരുടെ നാട്ടു മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ഇതുവരെ കേട്ടറിയാത്ത കൊച്ചിയുടെ ആ സ്വന്തം കഥകൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം.വരൂ സ്റ്റോറിയോയുടെ നാമറിയാത്ത കൊച്ചി എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ കേൾക്കു.

Listen

Do you want to know how many people listen to Naam ariyatha Kochi? Or perhaps how many downloads it gets? Rephonic has scanned the web and collated all the information we found in our podcast database.

Listen to the audio and view podcast download numbers, contact information, listener demographics and more to help you make better decisions about which podcasts to sponsor or be a guest on.

Our search tool lets you find other similar podcasts that cover the same topic and allows you to compare the figures, so you can be informed when reaching out.

Contact Information
How Many Listeners?
Rephonic gives you listener numbers, social media accounts, contacts and more across 2m+ podcasts.

Latest Episodes

കൊച്ചി രാജാവിൻറെ ദർബാർ അഥവാ മന്ത്രിസഭാ ചേർന്നിരുന്ന കെട്ടിടം ഇന്ന് അന്തർദേശീയ ആർട് ഗ്യാലറിയാണ്. ഒരു പൈതൃക കെട്ടിടം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട കഥയുമാണ്  ദർബാർ ഹാളിൻറേത്. ഈ കഥ കേരളത്തിൻറെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഒരു പുത്തൻ ചുവടുവയ്പിൻറെ കഥയുമാണ്.ദർബാർ ഹാൾ പരിണമിച്ച്... more

--:--
--:--
a month ago

തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ് അതിന്‍റെ വാസ്തുഭംഗിയോടെ തലയെടുത്തു നിന്ന് നമ്മോട്  കഥ പറയുന്നുണ്ടു്. കഥ എന്നാൽ കമ്പോട് കമ്പ് ചേരുന്ന അനേകം കഥകളുടെ ഒരു കഥാവൃക്ഷം. ഹിൽപാലസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരിക്കൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയെ രാജനഗരിയാക്കി. രാജനഗരിയുടെ സാംസക്കാരികാവശിഷ്ടങ്ങ... more

--:--
--:--
a month ago

വാക്ക്  കാലത്തിന്‍റെയും വ്യവസ്ഥയുടെയും സൃഷ്ടിയാണ്. വ്യവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ പുതിയ വ്യവസ്ഥയിൽ വാക്ക് പഴക്കമുള്ളതാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ വാക്ക് സമകാലിക ജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്കാണ് 'അരിയിട്ടു വാഴ്ച'.  ഇല്ലാതായ ഒരു ആഘോഷത്തെ കുറിക്... more

--:--
--:--
a month ago

Frequently Asked Questions About Naam ariyatha Kochi

How do I get booked as a guest on Naam ariyatha Kochi?

Start by examining all the data that Rephonic provides for this podcast, including listener numbers, gender skew, and ratings. Access the podcast's contact information and send an email introducing yourself and showcasing the expertise you can bring to the interview.

Don't limit yourself to just Naam ariyatha Kochi though! Use our search tool to find other podcasts with a similar audience.

How do I advertise on Naam ariyatha Kochi?

Begin by choosing the type of ad that is best for you or your business, whether that's pre-roll, mid-roll or post-roll. Next, check that the podcast's audience matches your target audience using the Rephonic database and reach out with the contact information provided.

Finally, ensure a successful sponsorship campaign by preparing an ad that addresses the audience's pain points.

How much does it cost to sponsor Naam ariyatha Kochi?

The average rates for podcast ads are calculated on a CPM basis, Cost Per Mille (cost per 1000 listeners). The rates vary but you the following industry averages give you a good idea of what you can expect to pay:

  • $15 for a 10-second ad CPM
  • $18 for a 30-second ad CPM
  • $25 for a 60-second ad CPM

Upgrade your account to see how many people listen to this podcast and get an idea of how much it costs to advertise on Naam ariyatha Kochi.

What is Rephonic?

Discovering and researching podcasts you want to sponsor or be a guest on is time-consuming work. Rephonic has collated podcast data for over two million podcasts, including download numbers, listener demographics, and contact information to help you make better decisions and appear on the right shows.

Our ultimate goal is to save you time and help you get more subscribers, followers or customers.

How many subscribers does Naam ariyatha Kochi have?

To see the audience size of Naam ariyatha Kochi, simply upgrade your account. You'll find a whole host of extra information to help you decide whether appearing as a sponsor or guest on this podcast is right for you or your business.

If it's not, use the search tool to find other podcasts with subscriber numbers that match what you're looking for.

How do I pitch Naam ariyatha Kochi?

Prepare by gauging the podcast's target audience using Rephonic to see if you will be a good fit. Inject your personality into a persuasive outreach email that gets straight to the point, then use the contact information provided by Rephonic to get in touch.

How many listeners does Naam ariyatha Kochi get?

Rephonic provides a full set of podcast information for two million podcasts, including the number of listeners. You can see some of this data for free. But you will need to upgrade your account to access premium data.

How many episodes of Naam ariyatha Kochi are there?

Naam ariyatha Kochi launched a month ago and published 30 episodes to date. You can find more information about this podcast including rankings, audience demographics and engagement in our podcast database.

How do I contact Naam ariyatha Kochi?

Our systems regularly scour the web to find email addresses and social media links for this podcast. But in the unlikely event that you can't find what you're looking for, our concierge service lets you request our research team to source better contact information for you.

Where do you get these podcast emails from?

Our systems scan a variety of public sources including the podcast's official website, RSS feed, and email databases to provide you with a trustworthy source of podcast contact information. We also have our own research team on-hand to manually find email addresses if you can't find exactly what you're looking for.

Where does Rephonic collect Naam ariyatha Kochi reviews from?

Rephonic pulls reviews for Naam ariyatha Kochi from multiple sources, including Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict and more.

View all the reviews in one place instead of visiting each platform individually and use this information to decide whether this podcast is worth pitching as a guest or sponsor.

How does Rephonic know which podcasts are like Naam ariyatha Kochi?

You can view podcasts similar to Naam ariyatha Kochi by exploring Rephonic's 3D interactive graph. This tool uses the data displayed on the 'Listeners Also Subscribed To' section of Apple Podcasts to visualise connections between shows.